Miljöarbete

Vi har alla ett stort ansvar för miljön. Som elinstallationsföretag vill vi medverka till att fatta rätt miljöbeslut genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten samt utföra ständiga förbättringar inom miljöområdet. Som en del i detta har företagets personal utbildat sig inom miljöområdet.

Vi ska följa miljölagar och andra krav samt se myndigheternas lagar och förordningar som ett minimikrav.

Norströms Els miljöarbete

Vi ska förebygga vårt miljöavtryck genom att:  

 • Driftoptimera energiförbrukningen
 • Sträva efter en mer miljöanpassad och säkrare elmiljö
 • Att alltid vara i en ständig dialog med leverantörer, hitta miljöförbättringar och säkerhetslösningar där det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt, utan att göra avkall på elsäkerheten
 • I första hand arbeta med leverantörer i närområdet
 • Minska utsläpp från transporter

Kvalitetspolicy

AB Nordströms Elektriska Byrås kvalitet på tjänster och produkter ska alltid uppfylla kundens krav, behov och förväntningar.

Policyn innebär följande:

 • Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer i samverkan.
 • Arbetet är fokuserat på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid, till rätt pris, tryggt och säkert.
 • Varje medarbetare ska vara kompetent inom sin befattning. Denna tilldelas ansvar och befogenhet för att uppfylla kundens krav. Kompetensutveckling prioriteras.
 • Våra underleverantörer är viktiga och deras kompetens och sätt att bemöta kunderna är särskilt viktigt.
 • Vi ska alltid uppfylla alla lagkrav som berör vår verksamhet.
 • Vi ska ha ett ledarskap som är ett föredöme både internt som externt.
 • Vi ska arbeta enligt vårt ledningssystem för totalkvalitet, som utvärderas vid ledningens genomgångar.
 • Genom utvärdering av våra processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar vi underlag för ständiga förbättringar.
 • Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare  samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

På vår arbetsplats innebär det:

 • att lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav
 • att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
 • att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud samt företagshälsovård
 • att chefer och arbetsledare får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
 • att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker samt ständigt förbättra ledningssystemet
 • att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt
 • att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats
 • att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder
 • att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete

 

GDPR och integritet

Den 25:e maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom samtliga medlemsländer i EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftet med lagen är att skydda fysiska personer genom att reglera hur personuppgifter får behandlas.

Det är viktigt att du som kund eller samarbetspartner känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

I våra system lagras t ex uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer (endast för kunder som önskar ROT-avdrag i samband med ett arbete). Allt enligt vad lagen kräver att vi får och ska behandla eller lagra.

Den som önskar information om vilka uppgifter vi har om dig, alternativt önskar uppgifter borttagna, kan meddela oss via kontaktformuläret.

Elinstallationer

Larm

Reparation & service

Cookies

GDPR & miljöarbete